КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА, НОВИ САД

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА  ИНКЛУЗИЈУ РОМА

Булевар Михајла Пупина 25

21000 Нови Сад

Број: 390/21

Датум: 29.09.2021.На основу члана 8. и члана 14.став 1. тачка  9. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АП Војводине“, број 8/2006 и 46/2017), члана 17. став 1. тачка 9. и члана 17.а. Статута Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад и Одлуке Управног  одобра Канцеларије за инклузију Рома  бр.  1-12/21 од  29.09.2021. године, Управни одбор Канцеларије

    Р А С П И С У Ј Е  КОНКУРС

 ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

  КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА,  НОВИ САД

  1. Назив установе: Канцеларија за инклузију Рома, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
  2. Опис послова директора: Представља и заступа Канцеларију,организује рад и руководи радом Канцеларије, стара се о законитости рада Канцеларије, извршава одлуке Управног одбора и преузима мере за њихово спровођење, закључује уговоре у име и за рачун Канцеларије, доноси акт о организацији и систематизацији радних места у Канцеларији, подноси предлоге Управном одобору за доношење одлука, мера и закључака у вези са радом Канцеларије, организује и извршава послове из делокруга Канцеларије, предлаже и стара се о извршењу годишњег програма рада, одлучује о набавци основних средстава, стара се о правилном вођењу материјалног и финансијског пословања, стара се о безбедности и заштити здравља на раду, обавља и друге послове у складу са законом.
  3. Услови за именовање директора: За директора Канцеларије за инклузију Рома у Новом Саду може бити именован држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким  академским студијама или специјалистичким струковним студијама  и има најмање три године радног искуства у раду са ромском заједницом.
  4. Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
  5. Мандат директора траје четири године.
  6. Уз пријаву на конкурс, која мора бити потписана својеручно са наведеном адресом за пријем поште, адресом електронске поште ако је кандидат поседује  и бројем телефона, прилаже се  биографија са  наводима о досадашњем радном искуству, Програм рада за мандатни период за који се врши избор и подносе се и следећи докази:

-фотокопија личне карте односно испис очитане биометријске личне карте;

– извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

–  уверење о држављанству, не старије од 6 месеци од дана оглашавања конкурса ( оригинал или оверена фотокопија)

–  диплома о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија);

–  исправе којима се доказује радно искуство (оригинал или оверена фококопија); 

–  уверење  МУП-а да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора  од најмање 6 месеци, не старије од 6 месеци од дана оглашавања конкурса  (оригинал или оверена фотокопија);

 -уверење да се против кандидата  не води кривични поступак и да није покренута истрага, за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности,  издато након  објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија);

Сви докази  за које је наведено да се могу поднети и у  овереној фотокопији оверавају се код јавног бележника ( изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени и у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова односно општинским управама као поверени посао). 

  1. 7. Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања Конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

Изборни поступак спроводи Управни одбор Канцеларије и у том поступку разматра приспеле пријаве сачињава листу кандидата који су испунили прописане услове и доставља је, заједно са својим мишљењем Покрајинској влади.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве  се неће  разматрати.

  1. Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за инклузију Рома, Нови Сад,  Булевар Михајла Пупина 25 са назнаком: „Конкурс за именовање директора“ .
  2. Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Александра Мићић, тел. 021/4881-723, 

Овај конкурс се објављује  и на интернет презентацији Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs.ПРДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Милош Николић