ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

На основу Програма рада и Финансијског плана за 2024. годину Канцеларије за инклузију Рома и члана 4. Правилника о додели једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2023/2024 годину на високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, бр. 21/24) Канцеларија за инклузију Рома, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ ПРИМЕНОМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ У ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ НА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Укупна средства која Канцеларија додељује по овом Јавном позиву износе 300.000,00 динара. Средства за исплату једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине, обезбеђена су Финансијским планом Канцеларије за 2024. годину, на позицији једнократнe новчанe помоћи за студенте.
Висина једнократне новчане помоћи која се одобрава по студенту, зависиће од броја пријављених студената који испуњавају услове утврђене Јавним позивом, а расподела средстава вршиће се сразмерно броју пријављених студената који испуњавају услове и укупних средстава опредељених за ову намену, с тим што износ једнократне новчане помоћи по студенту не може бити већа од 30.000,00 динара.

Циљеви финансирања:
С обзиром да студенти прве године студија не могу остварити право на стипендију Министарстав просвете, доделом једнократне новчане помоћи, материјално ће се помоћи студентима и дати подстрек за даљи рад, у циљу унапређења образовне структуре Рома и Ромкиња у АП Војводини.

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Право учешћа на Јавном позиву имају студенти припадници ромске националне мањине који имају пребивалиште на територији АП Војводине, који су уписани у школску 2023/2024 годину применом афирмативне мере на високошколске установе чији је оснивач АП Војводина, који редовно похађају наставу и извршавају предиспитне обавезе и који су током студија остварили просечну оцену из положених исптита најмање 7,00.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ
Пријаве на Јавни позив са осталом потребном документацијом подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ на интернет страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА
Јавни позив спроводи Комисија, коју именује директор Канцеларије, у складу са Правилником о додели једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2023/2024 годину, на високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. (Службени лист Аутономне покрајине Војводине бр. 21/24)
(Правилник је објављен на интернет презентацији Канцеларије)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Јавни позив студенти подносе и следећу документацију:
1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
2. потврду високошколске установе да је студент уписан, у текућој школској години , на прву годину студија (уз напомену да је усписан применом афирмативне мере)
3. уверење о положеним испитима
4. фотокопију индекса
5. фотокопију картице динарског текућег рачуна

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Пријава на Јавни позив подноси се у једном примерку, искључиво на образцу пријаве који се може преузети са интернет странице www.inkluzijaromavojvodina.rs односно у просторијама Канцеларије Булевар Михајла Пупина 25, канцеларија бр. 9, приземље.
Пријаве на Јавни позив са припадајућом документацијом, се подносе путем поште или лично на адресу Канцеларија за инклузију Рома, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад, са назнаком за Јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи студентима.
Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које нису предмет Јавног позива неће се разматрати.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Рок за подношење документације је 5.06.2024. године.
Информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Канцеларији за инклузију Рома на телефон 021/4881-723

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА:

 

ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЈЕДНОКРАТНE НОВЧАНЕ ПОМОЋИ