КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

КО МОЖЕ ДОБИТИ СТИПЕНДИЈУ?

За доделу стипендија могу конкурисати:

Ученици ромске националности од I-IV разреда могу конкурисати за доделу стипендија само ако похађају средњу школу чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, ако су текућу школску годину уписали први пут, ако се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије.

ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Потребну документацију, која је штампана у виду брошуре УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ 2021/2022, можете да наручите преко школе коју ученик похађа, почев од 1. септембра 2021. или да купите у књижарама Просветног прегледа, и то на следећим адресама:

 • у Новом Саду: Књижара Службени гласник, Јеврејска 13, тел: 021/6622‑609
 • у књижарама СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА

Корисници из претходне године, добијају на своје име ПРИЈАВУ, Образац број 1а и уз њега достављају осталу документацију која је потребна по конкурсу за школску 2021/2022. годину.

За пријављивање на конкурс подносе се документа, односно обрасци који су саставни део Конкурса:

 • ПРИЈАВА = Образац бр.1
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању = Образац бр.2
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период од јануара до јуна текуће године = Образац бр.4
 • Два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичкој стипендији = Образац бр.5
 • Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља/старатеља ученика

Ученик који конкурише за стипендију, а који је претходне школске године примао стипендију подноси следећа документа, односно обрасце који су део Конкурса:

 • ПРИЈАВУ = Образац бр.1а који се састоји од доказа о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху у претходном школовању
 • УВЕРЕЊЕ о просчном месечном приходу по члану породице ученика за период од јануара до јуна текуће године = Образац бр.4
 • Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља/старатеља ученика
 • Документа, односно обрасци из Конкурса за стипендије, морају бити оверени од стране одговарајуће службе:

Образац бр.2 и Образац бр.1а оверава средња школа коју ученик похађа и у којој је уписао текућу школску годину.

Образац бр.4 оверава надлежни орган у општини пребивалишта родитеља/старатеља ученика, а који се издаје на основу приложене ИЗЈАВЕ о члановима породице (Образац бр.3) и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице од јануара до јуна текуће године

Додатне информације за ученике који су примали стипендију у предходној школској години: КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПРИМАЛИ СТИПЕНДИЈУ ПРЕТХОДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, ДОБИЋЕ ПРЕКО ШКОЛЕ ОБРАЗАЦ 1а КОЈИ ЗАМЕЊУЈЕ ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 И 2.

За све који конкуришу потребна је потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Конкурсну документацију за стипендије можете  слати на адресу:

Адреса: Канцеларија за инклузију Рома, Булевар Михајла Пупина бр. 25,  21000 Нови Сад

Телефон: 021/488-17-23

Електронска пошта:

info@inkluzijaromavojvodina.rs

Wебсите:

www.inkluzijaromavojvodina.rs

најкасније до 25. септембра 2021. године.

 

 

Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана.