ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ ПРИМЕНОМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ У ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ НА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

На основу Програма рада и Финансијског плана за 2023. годину Канцеларије за инклузију Рома и члана 2. Правилника о додели једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине који су  уписани применом афирмативне мере у  школску 2022/2023 годину на високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, расписује се

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ ПРИМЕНОМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ У ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ НА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

 

Укупна средства која Канцеларија додељује по овом Јавном позиву износе 300.000,00 динара.  Средства за исплату једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине у 2023. години обезбеђена су Финансијским планом Канцеларије за 2023. годину, на позицији једнократнe новчанe помоћи за студенте, док ће средства за исплату вршити у складу са приливом средстава из буџета АП Војводине.

Висина једнократне новчане помоћи која се додељује студентима износи 30.000,00 динара по студенту.

Циљеви финансирања: 

С обзиром да студенти прве године студија немају право на стипендију Министарстав просвете, науке и технилошког развоја, доделом једнократне новчане помоћи, материјално ће се помоћи студентима и дати подстрек за даљи рад, а у циљу унапређења образовне структуре Рома и Ромкиња у АП Војводини.

 

 

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Право учешћа на Јавном позиву имају студенти припадници ромске националне мањине који имају пребивалиште на територији АП Војводине, који су уписани у школску 2022/2023 годину применом  афирмативне мере на високошколске установе чији је оснивач АП Војводина,  који редовно похађају наставу и извршавају предиспитне обавезе.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаве на Јавни позив са осталом потребном документацијом подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА  ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни позив спроводи Комисија, коју именује директор Канцеларије, у складу са Правилником   о додели једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2022/2023 годину, на високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.  

 (Правилник је објављен на интернет презентацији Канцеларије)      

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

Уз пријаву на Јавни позив студенти подносе и следећу документацију:

  1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
  2. потврду високошколске установе да је студент уписан, у текућој школској години , на прву годину студија (уз напомену да је уписан применом афирмативне мере)
  3. уверење о положеним испитима
  4. фотокопију индекса
  5. фотокопију картице динарског текућег рачуна

 

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Пријаве на Јавни позив подноси се у једном примерку, искључиво на образцу пријаве који се може преузети са интернет странице www.inkluzijaromavojvodina.rs  односно у просторијама Канцеларије Булевар Михајла Пупина 25,  канцеларија бр. 9, приземље.

Пријаве на Јавни позив са припадајућом документацијом, се подносе путем поште или лично на адресу Канцеларија за инклузију Рома, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад, са назнаком за  Јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи студентима.

Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које нису предмет Јавног позива неће се разматрати.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за подношење  документације је  20.05.2023. године.

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Канцеларији за инклузиј Рома на телефон 021/4881-723