Обавештење – Издавање препорука националног савета за упис у високошколске установе

о издавању препорука националног савета ромске националне мањине студентима ромске националности приликом конкурисања на више школе и факултете у академској 2021/2022. години и упис путем афирмативне мере

Захтев се подноси у писаној форми путем и-мејла, info@romskinacionalnisavet.org.rs,  поште или лично у канцеларији Националног савета ромске националне мањине у Београду, Призренска улица бр. 6, први спрат, стан бр. 4.

Захтев мора да садржи следеће податке о подносиоцу:

1) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

2) АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА

3) КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И/ИЛИ И-МЕЈЛ

4) ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА

5) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОБА РОДИТЕЉА

6) НАЗИВ ВИШЕ ШКОЛЕ ИЛИ ФАКУЛТЕТА И АДРЕСУ СЕДИШТА УСТАНОВЕ НА КОЈУ ПОДНОСИЛАЦ КОНКУРИШЕ

Уз захтев се прилаже фотокопија обе стране важеће ЛИЧНЕ КАРТЕ (без чипа) или штампани подаци са важеће електронске личне карте (са чипом).

Рок за одговор Националног савета је 10 радних дана од дана подношења захтева. Комисија Националног савета врши неопходне провере како би се евентуалне злоупотребе афирмативне мере свеле на минимум. Препоруке се шаљу поштом на адресу пребивалишта (додатно се може доставити скенирана копија препоруке на и-мејл адресу кандидата).

Уколико будући студент/студенткиња конкурише на више различитих факултета, за сваки се подноси посебан захтев са свим горенаведеним подацима и прилозима.

Сва обавештења се могу добити на број телефона 011/2686-019, сваког радног дана од 9.00 – 13.00 сати.