Јавни конкурс за доделу студентских стипендија у школској 2022/2023.

На основу Програма рада и Финансијског плана за 2022. годину Канцеларије за инклузију Рома и члана 2. Правилника о додели студентских стипендија за школску 2022/2023 годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 43/22 од 12.10.2022. године)  Канцеларија за инклузију Рома, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

у школској 2022/2023 години

СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ НА ВИСОКУ ШКОЛУ   СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ У ВРШЦУ

 • НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ : СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ НА РОМСКОМ ЈЕЗИКУ

 

 • НА МАСТЕР СТРУКОВНE СТУДИЈE

 

Укупна средства која Канцеларија додељује по овом Конкурсу износе 1.680.000,00 динара.          Средства за исплату стипендија у 2022. години обезбеђена су Финансијским планом Канцеларије за 2022. годину на позицији студентске стипендије, док ће средства за исплату стипендија у 2023. години Канцеларија обезбедити у складу са приливом средстава из буџета АП Војводине.

Циљеви финансирања: 

 1. Унапређења образовне структуре Рома и Ромкиња у АП Војводини кроз подршку студентима и студенткињама, припадницима ромске националне заједнице.
 2. Унапређење положаја Рома у области образовања кроз институционално очување и неговање језика, културе, традиције и историје припадника ромске националне заједнице.

 

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Право учешћа на Конкурсу имају студенти припадници ромске националне мањине уписани на Високу школу струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу (у даљем тексту: Висока школа) и то на:

-основне струковне студије: студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста, који похађају наставу на ромском језику;

– на  мастер струковне студије.

Студент прве године основних струковних студија  остварује право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2022/2023 години уколико благовремено поднесе све Конкурсом прописане образце по процедури предвиђеној  овим Конкурсом под условом:

 • да је у школској 2022/2023 године уписан први пут на прву годину студија, студијски програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа наставу на ромском језику у статусу студента који се финансира из буџета
 • да је припадник ромске националне мањине
 • да има пребивалиште на територији Републике Србије

У школској 2022/2023 укупан број расположивих стипендија је 10 на десетомесечном нивоу. Висина стипендије је 8.400,00 динара.

Студент друге и треће године основних струковних студија остварују право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2022/2023 години уколико благовремено поднесе све Конкурсом прописане образце по процедури предвиђеној  овим Конкурсом уз следеће услове:

 • да је у школској 2022/2023 године уписан први пут на годину студија, студијски програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа наставу на ромском језику у статусу студента који се финансира из буџета
 • да током студија није обновио ни једну годину студија
 • да је припадник ромске националне мањине
 • да има пребивалиште на територији Републике Србије

У школској 2022/2023 укупан број расположивих стипендија је 6 на десетомесечном нивоу. Висина стипендије је 8.400,00 динара.

Студент  мастер струковних студија остварује право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2022/2023 години уколико благовремено поднесе све Конкурсом прописане образце по процедури предвиђеној  овим Конкурсом уз следеће услове:

 • да је дипломирао на Високој школи струковних студија за образовање васпитача „Mихаило Палов“ у Вршцу, студијски програм  васпитач деце предшколског узраста и да је похађао наставу на ромском језику  
 • да је у школској 2022/2023 године уписан први пут на мастер струковне студије на прву односно другу годину
 • да је припадник ромске националне мањине
 • да има пребивалиште на територији Републике Србије
 • да је завршио специјалистичке струковне студије на Високој школи струковних студија за обрзовање „Mихаило Палов“ у Вршцу (за студенте који су завршили и специјалистичке струковне студије)

 

У школској 2022/2023 обезбеђена су средства за  4  стипендије на десетомесечном нивоу 2 за студенте прве и 2 за студенте друге године мастер струковних студија.

Висина стипендије је 8.400,00 динара.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата утврђује се на основу постигнутог успеха током сутудија осим за студенте прве године, за које је Канцеларија обезбедила стипендије за све студенте   уписане на буџет (10 стипендија) а рангирање ће се извршити према редоследу достављања пријава на Конкурс.

Изузетно, уколико су на другу годину мастер струковних студија уписани и студенти са претходно завршеним специјалистичким струковним студијама, рангирање кандидата ће се вршити према успеху постигнутом на основним студијама.

Рангирање судената вршиће се по годинама студија.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријаве на Јавни конкурс са осталом потребном документацијом подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на интернет страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs

Јавни конкурс објавиће се  и на интернет страници Канцеларије.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА  ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни Конкурс спроводи Конкурсна комисија, коју именује директор Канцеларије.

По истеку рока, Конкурсна комисија на основу извршеног рангирања сачињава предлог ранг листе најкасније у року од 3 дана од истека рока за подношење пријава и исту објављује на интернет страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs

Примерак предлога ранг листе се  доставља и Викокој школи.

Студент  има право приговора на ранг листу из претходног става у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страници.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу која се објављује на интернет страници Канцеларије.

Одлуку о додели стипендија доноси директор и иста се објављује на интернет страници на основу коначне ранг листе.

Одлука из претходног става је коначна.

Након Одлуке о додели стипендија Канцеларија ће позвати студенте да потпишу Уговор и доставе фотокопију картице динарског текућег рачуна.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

Уз пријаву на Конкурс студенти подносе и следећу документацију:

Студенти прве године основних струковних студија:     

 1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
 2. потписану изјаву да је припадник ромске националне мањине,
 3. уверење Високе школе да је уписан у текућој школској години први пут на прву годину студија студијски програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа наставу на ромском језику, у статусу студента који се финансира из буџета,

Студенти II и III године основних струковних студија:

 1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
 2. потписану изјаву да је припадник ромске националне мањине,
 3. уверење Високе школе да је уписан у текућу школску годину, први пут, на одговарајућу годину студија, студијски програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа наставу на ромском језику, у статусу студента који се финансира из буџета, са просечном оценом током студија,
 4. уверење Високе школе да током студија студент није обнављао ни једну годину,

Студенти прве године  мастер струковних студија:

 1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
 2. потписану изјаву да је припадник ромске националне мањине,
 3. уверење Високе школе струковних студија „Михаило Палов“ да је у текућој школској години уписан, први пут, на прву годину мастер студија,
 4. диплому о завршеној Високој школи струковних студија за васпитаче или Уверење о дипломирању, уколико диплому није преузео,

Студенти II године  мастер струковних студија:

 1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
 2. потписану изјаву да је припадник ромске националне мањине,
 3. уверење Високе школе струковних студија „Михаило Палов“ да је у текућој школској години уписан, први пут, на другу годину мастер студија,
 4. диплому о завршеној Високој школи струковних студија за васпитаче или Уверење о дипломирању, уколико диплому није преузео,
 5. диплому о завршеним специјалистичким струковним студијама на Високој школи струковних студија или Уверење о завршеним специјалистичким струковним студијама, уколико диплому није преузео (за студенте са завршеним специјалистичким струковним студијама)
 6. уверење Високе школе струковних студија „Михаило Палов“ о успеху постихнутом током прве године мастер струковних студија- просечној оцени (за студенте који су похађали мастер струковне студије)

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Пријаве на конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на образцу пријаве који се може преузети са интернет странице www.inkluzijaromavojvodina.rs  односно у просторијама Канцеларије Булевар Михајла Пупина 25,  канцеларија бр. 9, приземље.

Образац Изјаве о припадности ромској националној мањини преузима се са интернет странице Канцеларије.

Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом, се подносе путем поште или лично на адресу Канцеларија за инклузију Рома, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад, са назнаком за  Конкурс за доделу студентских  стипендија.

Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које нису предмет конкурса неће се разматрати.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ

 • да редовно похађа наставу и извршава све предиспитне обавезе
 • да по извршеној овери зимског, односно летњег семестра текуће школске године достави Канцеларији фотокопију индекса о извршеној овери
 • да благовремено обавести Канцеларију о свакој промени насталој након закључења уговора о стипендирању

 

Рок за подношење конкурсне документације је 10.11.2022. године.

 

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Канцеларији за инклузиј Рома на телефон 021/4881-723

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 2022-2023.

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 2022/23.